A kompetencia mátrix megtekinéséhez tablet, vagy számítógépes nézet szükséges.

Szakmai / gyakorlati jártasság


Képesség a legkorszerűbb szakmai ismeretek szerinti munkavégzésre.


Munkája során következetes szakmaisággal jár el és a dolgok, azok tulajdonságai és a munkafolyamatokat illetően érvényre juttatja ezt a szakmai objektivitást a munka- és szakmaidegen tényezőkkel szemben.


A szakmai/gyakorlati jártasság: a szakmai képzés és az üzemekben és magánúton szerzett továbbképzések eredményeinek klasszikus halmazát testesíti meg. Különösen kiemelendőek azok a kvalifikációk, amelyek a szakmai döntéseknek és ajánlásoknak előkészítésében és megokolásában játszanak hangsúlyos szerepet.Számítógépes ismeretek


A számítógépes ismeretek kompetenciájának ismerete fontos a személyes és társadalmi életben, valamint a munkában is.

A számítógépes ismeretek kompetenciája többek között - a teljesség igénye nélkül - alábbi készségeken, tevékenységeken alapul:


  •  információk felismerése, visszakeresése, értékelése, tárolása, előállítása,

bemutatása és cseréje,

  •  kommunikáció és hálózati együttműködés az interneten keresztül.


A számítógépes ismeretek kompetenciája magában foglalja:

  •  a főbb számítógépes alkalmazásokat - pl. szövegszerkesztés, adattáblázatok, adatbázisok, információtárolás-kezelés, az internet által kínált lehetőségek és az elektronikus média útján történő kommunikáció (e-mail, hálózati eszközök) -, melyek a szabadidő, az információ-megosztás, az együttműködő hálózatépítés, a tanulás és a kutatás terén is megjelennek.  
  • magában foglalja az információ megkeresését, összegyűjtését és feldolgozását, a kritikus alkalmazást, a valós és a virtuális kapcsolatok megkülönböztetését.


Ezek közé tartozik pl. a komplex információ előállítását, bemutatását és megértését elősegítő eszközök használatának ismerete, valamint az internet alapú szolgáltatások elérések, és a velük való kutatás alkalmazása.

  •  a számítógépes ismeretek alkalmazása a kritikai gondolkodás, a kreativitás és az innováció területén.
  •  a kritikus és megfontolt attitűdöket, melyek elengedhetetlen feltételei az elérhető információ és az interaktív média felelősségteljes használata érdekében.
  • a kulturális, társadalmi, szakmai célokat szolgáló közösségekben és hálózatokban való részvétel.


Gazdasági / iparági ismeretek


A munkafolyamatoknak a kereskedelmi ágazat egészében és a gazdasági folyamatok összességében elfoglalt helyét illető széleskörű információs bázis.


A szakmai és módszertani rész ismereteit,- üzemi és kereskedelmi tapasztalatok, termékek ismerete, üzleti ismeretek- a munkája során kontextusba tudja helyezni és ez növeli munkájának eredményességét. Anyanyelvi készségek


Képesség a gördülékeny anyanyelvhasználatra.


A jó anyanyelvi készségekkel rendelkező személy saját tapasztalatait, gondolatait és javaslatait nyelvileg élőszóban és írásban egyaránt gördülékenyen és alkalmasan kommunikálja és mások közléseit gyorsan és helyesen értelmezi.


Idegennyelv-tudás


Az idegen nyelvi kompetenciák fő tartalma döntő részben az anyanyelven folytatott kommunikáció azonos készségeivel jellemezhető, tehát olyan képességet jelent, amelynek segítségével – hasonlóan az anyanyelvi kompetenciákhoz – az idegen nyelvi környezetben is kifejezhetők a vélemények, a gondolatok és az érzelmek - szóban és írásban -, az oktatásban és képzésben, a munkában, a családi életben és a szabadidős tevékenységekben egyaránt.


Munkakultúra


Képesség az elvárt fegyelem szerinti munkavégzésre.


Aki a munkakultúra készségét magas színvonalon bírja, szabadon és önkéntesen cselekszik a már elfogadott és a hozzáadaptálódott értékek és normák szerint. A szakmai és módszertani szempontból nyert belátások szerint cselekszik, akkor is ha ez átmenetileg a személyes kényelmét zavaró következményekkel is jár. Közreműködik a vállalaton, a munkakörön és a munkacsoporton belüli általános értékek és normák kialakításában.


Önálló munkavégzés


Jól ismeri fel saját lehetőségeit és határait és aszerint cselekszik. Ezeket a cselekvési lehetőségeket azonban aktívan kiaknázza és tudatosan törekszik tágításukra.


Az önálló munkavégzés jól felfogott gyakorlója tervszerűen és meggondoltan cselekszik, ügyelve arra, hogy hatókörét ne szűkítse le nyomos ok nélkül. Kérés és felszólítás nélkül keresi az új tapasztalatokat és szélesíti tudását. Az önálló munkavégzés és az önmenedzselés az a képesség, amely az önálló cselekvést aktívan, a támogató vagy éppen zavaró tényezőktől függetlenül, a helyzetnek megfelelően realizálja.


Csapatszellem


A csapatban való eredményes munkavégzésre vonatkozó készség.


Aki rendelkezik a csapatszellem képességével, jól és szívesen dolgozik csapatban. Eltérő szempontokat és véleményeket sikeresen integrál a közösségi folyamatokba. Különbözőségek jelenléte esetén is konszenzust teremt a csapatban és törekszik a közös megoldásokra. Közvetít a saját teljesítménye, csoport általános teljesítménye és szociális teljesítmény és értékelvárások között.


Problémamegoldó képességek


Képesség az eredményes problémamegoldásra.


Aki a problémamegoldóképességnek eredményes szinten van a birtokában, könnyen azonosít be problémás helyzet-, folyamat- és célstruktúrákat. Összetett problémákat is le tud egyszerűsíteni a lényeg felismerésével.


Ügyfélorientáltság


A másik személyre (elsősorban ügyfelekre), egy beszélgetés során való ráhangolódás képessége.


Az ügyfélközpontúságot jól felfogó munkavállalót személyközi kapcsolatok során megnyeri a másik fél – ügyfelek, kollégák, de szintúgy a felettesek – szimpátiáját és elismerését is. Nyitottan, kapcsolatképesen és megbízhatóan kezeli mások javaslatait és panaszait. Saját nézeteit, értékválasztásait és normáit meggyőzően kommunikálja a szükséges munka és cselekvési fázisokat világosan jelöli ki. Gondozza az ügyfélkapcsolatokat és teljesíti az ügyfelek felé az állandó vállalati és munkaköri kötelességeket.


Vezetési, szervezési képességek


Új és összetett projekteket megfelelő ütemezéssel, költséghatékonysággal és magas színvonalon koordinál. Meggyőző magabiztossággal igazgat csapatfolyamatokat.


Aki optimális szinten rendelkezik a vezetési és szervezési képességekkel, módszeresen koordinálja és szervezi a különböző projekten való munkák összességét, attitűddel viszonyul a vállalat felé. A vezetési és szervezési képességek kiterjednek a vállalat, több, azonos időben való projektjének (esetenként részprojektjének) tervezésére, koordinálására és felügyeletére. A vezető és szervező projektmenedzser felvállalja a felelősséget egy projekt, munkafolyamat, vagy akár az egész vállalat személyi és gazdasági vonatkozásait illetően. Mindez feltételezi az eredményközpontú vezetési képesség további készségeinek birtoklását is.


Tanulási képesség


Aktívan érdeklődik mások tapasztalatai iránt és nyitott az újdonságokkal kapcsolatban, amit magas fejlődési készséggel és indíttatással tanul.


Aki a tanulási hajlandóság készségét optimális szinten bírja, önállóan és módszeresen, önkéntes jelleggel és szívesen tanul, vesz részt értelmes továbbképzési programokban. A munkavégzés során informálisan is szívesen tanul, szintúgy a szociális környezetben és a szabadidejéből is hajlandó a tanulásra áldozni.Lojalitás


Képes a megbízható, korrekt munkavégzésre.


A vállalkozáshoz, a munkatársakhoz és a kollégákhoz való nyitott és korrekt viszonyulás.


Aki a lojalitás készségét optimális szinten birtokolja, korrektül és további készségeit hasznosítva működik együtt a vállalat vezetőségével. A vállalat szolgáltatásait és termékeit meggyőződéssel képviseli a piacon és a nyilvánosságban. Szakmai és személyi kompetenciáit mindig kész alkalmazni a vállalat céljai érdekében. A munkahelyen kívül és a nyilvánosságban nem ad hangot a vállalattal kapcsolatos, saját átmeneti elégedetlenségeinek és kétségeinek.